Senioren

Freitag, 24.05.2024
17:00 bis 21:00 Uhr
Apéro-Time mit Live-Musik : Csilla Strobel-Varga
Café am Puls

Freitag, 31.05.2024
17:00 bis 21:00 Uhr
Apéro-Time mit Live-Musik
Café am Puls

Montag, 03.06.2024
14:00 bis 16:00 Uhr
Sing-Café
Café am Puls, Hohfurenstrasse 1, Zollikerberg

Freitag, 07.06.2024
17:00 bis 21:00 Uhr
Apéro-Time mit Live-Musik : Csilla Strobel-Varga
Café am Puls

Montag, 10.06.2024
14:00 bis 16:00 Uhr
Strick-Café
Café am Puls

Dienstag, 11.06.2024
14:00 bis 16:00 Uhr
Spiel-Treff
Café am Puls

Freitag, 14.06.2024
17:00 bis 21:00 Uhr
Apéro-Time mit Live-Musik
Café am Puls

Freitag, 21.06.2024
17:00 bis 21:00 Uhr
Apéro-Time mit Live-Musik
Café am Puls

Freitag, 28.06.2024
17:00 bis 21:00 Uhr
Apéro-Time mit Live-Musik : Csilla Strobel-Varga
Café am Puls

Montag, 01.07.2024
14:00 bis 16:00 Uhr
Sing-Café
Café am Puls, Hohfurenstrasse 1, Zollikerberg

Freitag, 05.07.2024
17:00 bis 21:00 Uhr
Apéro-Time mit Live-Musik und Strickwarenverkauf
Café am Puls

Freitag, 05.07.2024
17:00 bis 21:00 Uhr
Strick-Cafe Sommerverkauf
Café am Puls

Dienstag, 09.07.2024
14:00 bis 16:00 Uhr
Spiel-Treff
Café am Puls

Dienstag, 09.07.2024
14:00 bis 16:00 Uhr
Strick-Café
Café am Puls

Freitag, 12.07.2024
17:00 bis 21:00 Uhr
Apéro-Time mit Live-Musik
Café am Puls

Dienstag, 27.08.2024
14:00 bis 16:00 Uhr
Strick-Café
Café am Puls

Montag, 02.09.2024
14:00 bis 16:00 Uhr
Sing-Café
Café am Puls, Hohfurenstrasse 1, Zollikerberg

Dienstag, 10.09.2024
14:00 bis 16:00 Uhr
Spiel-Treff
Café am Puls

Montag, 30.09.2024
14:00 bis 16:00 Uhr
Strick-Café
Café am Puls

Montag, 07.10.2024
14:00 bis 16:00 Uhr
Sing-Café
Café am Puls, Hohfurenstrasse 1, Zollikerberg

Dienstag, 08.10.2024
14:00 bis 16:00 Uhr
Spiel-Treff
Café am Puls

Montag, 04.11.2024
14:00 bis 16:00 Uhr
Sing-Café
Café am Puls, Hohfurenstrasse 1, Zollikerberg

Dienstag, 12.11.2024
14:00 bis 16:00 Uhr
Strick-Café
Café am Puls

Dienstag, 12.11.2024
14:00 bis 16:00 Uhr
Spiel-Treff
Café am Puls

Dienstag, 03.12.2024
14:00 bis 16:00 Uhr
Spiel-Treff
Café am Puls

Dienstag, 10.12.2024
14:00 bis 16:00 Uhr
Strick-Café
Café am Puls

Montag, 16.12.2024
14:00 bis 16:00 Uhr
Sing-Café – Weihnachtslieder
Café am Puls, Hohfurenstrasse 1, Zollikerberg